Meny

Inriktning 2019-2022

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.

“Inriktning 2019-2022” ska ses som en överenskommelse mellan intresseorganisationen Norrbottens Kommuner och medlemskommunerna om ett gemensamt ansvarstagande med en strävan att förverkliga de övergripande målen.

Dokumentet omfattar förbundets uppdrag och verksamhetsidé samt övergripande mål och strategiska verksamhetsområden.

Inriktningen ska årligen omsättas till Verksamhetsplan och budget samt föreläggas styrelsen och förbundsfullmäktige för beslut. Inom ramen för denna process omprövas vid behov gjorda prioriteringar.

Verksamhetsidé

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv.

Uppdrag

Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner. Grunduppdraget är att i nära samarbete med medlemmarna, organisera, driva och utveckla arenor och nätverk för dialog och kunskapsutveckling.

Härvid ska Norrbottens Kommuner:

 • Tillvarata kommunernas/medlemmarnas intressen, främja deras samverkan och samarbete för att utveckla verksamheterna och stärka det kommunala självstyret.
 • Ena kommunernas röster och företräda dem vid regionala-, nationella- och internationella forum och i överläggningar/förhandlingar med Region Norrbotten.
 • Genom omvärlds- och intressebevakning informera om och initiera gemensamma aktiviteter/insatser inom kommunalregionala frågor/områden.
 • Skapa konkurrenskraftiga mötesplatser för lärande, för tjänstepersoner
  och förtroendevalda och därmed medverka till erfarenhetsutbyte samt kunskaps- och kompetensutveckling.

 

Övergripande mål

 

 1. Fördjupat och breddat politiskt företrädarskap regionalt, nationellt och internationellt

Strategier:

 • Utveckla dialogen inom styrelsen, mellan styrelsen och beredningar, med medlemmarna, med riksdagspolitiker, med Region Norrbotten m fl
 • Utveckla samarbete på nationell och regional nivå med bland annat organisationer, myndigheter och lärosäten
 • Tillhandahålla omvärldsbevakning
 • Aktivt medverka på olika arenor som Norrbottens Kommuners representant

 

 1. Ökade förutsättningar för att kommunerna på sikt ska klara kompetensförsörjningen

Strategier:

 • Följa och stödja det samarbete som sker inomregionalt inom utbildningsområdet
 • Bidra till kompetensutveckling och ett utvecklat samarbete inom utbildningsområdet
 • Omvärldsbevaka, informera, ge kunskap om samt initiera samarbeten inom integrationsområdet
 • Bidra till att kommunernas attraktivitet som arbetsgivare ökar
 • Hitta effektiva samverkansformer inom kompetensförsörjningsarbetet mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten

 1. Ett utökat samarbete mellan kommunerna för effektivisering och gemensamt nyttjande av resurser för bättre samhällsservice

Strategier:

 • Aktivt och systematiskt driva, utveckla och stödja samtal mellan medlemmarna
  med målsättningen att nå samsyn och samförstånd kring vad, hur och vilka som
  ska delta i olika samarbeten, för en positiv samhällsutveckling
 • Norrbottens Kommuner blir en plattform för utökad avtalssamverkan
 • Verka för att de kommunala verksamheterna utvecklas med stöd av vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet

 1. Fler innovationer och nyttjande av digitala verktyg inom kommunal verksamhet

Strategier:

 • Stödja implementeringen av intentionerna i nationella och regionala strategier för digitalisering
 • Omvärldsbevaka och i samverkan testa och stödja implementeringen av innovationer i medlemskommunerna
 • Norrbottens Kommuner, e-Nämnden och IT Norrbotten samverkar för största nytta för kommunerna
 • Verka för verksamhetsutveckling med digitaliseringen som möjliggörare

 

 1. En hållbar samhällsbyggnad i kommunerna

Strategier:

 • Omvärldsbevaka, samordna nätverk och genomföra utbildningar för att stödja implementeringen av principerna för jämställdhet som finns reglerade i internationella avtal, främst CEMR- deklarationen (The Council of European Municipalities and Regions)
 • Arbeta systematiskt med folkhälsoinsatser
 • Arbeta främjande, förebyggande och med barn- och ungaperspektivet