Meny

FoUI-stipendium till tre projekt

Norrbottens Kommuners FoUI-stipendium ska bidra till kvalitets- eller verksamhetsutveckling i länets kommuner. Tanken är att stimulera professionens kunskapsbildning och göra verksamheterna mer kunskapsbaserade och att därigenom stärka samspelet mellan teori och praktik.

Kommunerna i länet kan söka FoUI-stipendium. Genom stipendiet ges verksamheten möjlighet till ett lokalt utvecklings- och kvalitetsarbete.

Dessa tre projekt har beviljats stipendiemedel:

Samverkan central elevhälsa, lokal elevhälsa och elevhälsa i klassrummet - Uppmärksamma elevers problematiska skolfrånvaro, i Gällivare: Syftet är att utveckla strukturer för ett hållbart arbetssätt för att hela skolförvaltningen ska kunna arbeta främjande och förebyggande med skolnärvaro och tillgängliga lärmiljöer, istället för att elevhälsans närvaroteam ska utgöra en isolerad åtgärdande insats. 

Äldresupport - tidiga insatser för att främja äldres hälsa och välmående, i Luleå: Den politiska inriktningen i Luleå är att socialförvaltningen ska förstärka det förebyggande arbetet för äldre. syftet med projektet är att utreda vilka äldre inom kommunen som har behov av förebyggande insatser, samt att utreda hur insatserna ska utformas för att möta äldre individers behov på bästa sätt. Efter färdigställandet av utredningen och beslut ska arbetssättet med äldresupport testas för äldre som identifierats vara i behov av förebyggande insatser. 

Njutbo; att skapa ett alternativt boende för äldre i delaktighet och med processinriktad kunskapsstyrt, i Kalix: Behovet av nya boendeformer för äldre behövs inför framtiden och innehållet i boendena och hur dessa ska utformas måste göras i samklang med målgruppen. Intentionen med projektet är att undersöka hur nya boendeformer kan se ut och utformas och hur vi på ett nytt sätt kan säkerställa trygga boendeformer för äldre. Det gäller inomhusmiljö, verksamhet och utomhusmiljö. 

Mer om FoUI-stipendiet