Meny

Hastighetssänkningar på länets vägnät är ett hot mot tillgängligheten och konkurrenskraften

- Jag är orolig att det finns alldeles för lite medel avsatt till underhåll och investeringar i vägnätet i Norrbotten. Att det nu kommer fler förslag till hastighetssänkningar från Trafikverket i stället för investeringar pekar på just det faktumet, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner.

Hastighetssänkningar innebär en minskad tillgänglighet och ett ökat avstånd i tid mellan länets medborgare och företag. Norrbotten drabbas hårdare än andra regioner på grund av långa pendlingsavstånd. Hastighetssänkningar försämrar även företagens konkurrenskraft då de utöver dålig vägstandard redan har höga transportkostnader och långt till marknaden.

- På riksväg 97 mellan Luleå och Boden och från Boden norrut mot Jokkmokk har problemen tagits på allvar och där byggs vägen om och rustas upp. Det är rätt sätt att hantera problemen och så måste det satsas i hela länet i stället för hastighetssänkningar som är ett hot mot tillgängligheten för norrbottningarna och mot företagens konkurrenskraft, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är nödvändiga på länets vägar men det är inte är en långsiktigt hållbar lösning. Högtrafikerade vägsträckor bör ur säkerhetssynpunkt snarare bli utbyggda och mötesseparerade. Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för hastighetsgränser berör E10 som har hög olycksfallsfrekvens.

- E10 är ett viktigt pendlingsstråk och eftersom det saknas alternativa transportvägar kommer sårbarheten att kvarstå även efter Trafikverkets föreslagna åtgärder. Det behövs investeringar i E10 snarare än hastighetssänkningar för att behålla eller till och med öka tillgängligheten, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner.

Remissvar över TRV förslag till föreskrifter gällande sänkta hastighetsgränser

17 Sep 2020 Regional utveckling