Meny
20902759 Morgonljus (1)

Länsnätverk

De nätverk som finns i länet och som samordnas av oss på Norrbottens Kommuner utgör forum för dialog, samverkan och lärande mellan kommunerna i frågor som är relevanta och strategiska.

Nätverken utgör en länk mellan kommunerna och de nätverk som ingår i RSS och Partnerskapet på nationell nivå och de fyller en viktig funktion för utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 


Genom nätverken arbetar Norrbottens Kommuner för att 

  • möjliggöra dialog i gemensamma frågeställningar och utmaningar.
  • stärka det kollegiala lärandet och samarbetet mellan kommunerna.
  • främja kunskapsspridning och omvärldsbevakning, t.ex. om nya arbets­sätt, kunskapsbaserade metoder och lagstiftningsförändringar.
  • inspirera till och arbeta med kvalitetsutveckling, t.ex. stöd till systema­tisk uppföljning och analys samt systematiskt förbättringsarbete.
  • möjliggöra samarbete med universitet/högskolor inom utveckling, forskning och utbildning.
  • identifiera och prioritera gemensamma behov av kunskap och kompetens­utveckling.

Deltagarna i nätverken 

  • utses av socialchefen i respektive kommun och har ett tydligt mandat att före­träda sin kommun.
  • ansvarar för kunskapsöverföringen i sin egen kommun, att till nätverken lyfta behov och frågor som kommunerna står inför samt att genom Norrbottens Kom­muner vara kommunernas röst i den nationella kunskapsstyrningen.

Våra länsnätverk


Nätverk för socialnämndsordföranden och vice ordföranden
Nätverket är ett av två strategiska nätverk inom sociala välfärd. Syftet med nätverket är att informera, förmedla kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för att stärka samverkan mellan kommunerna. Nätverket träffas två gånger per år.

Ansvarig: Eva Lakso

Socialchefsnätverket
Nätverket består av länets socialchefer och är det andra strategiska nätverket som Norrbottens Kommuner driver inom social välfärd. Syftet med nätverket är att utveckla och stärka samverkan mellan kommunerna i frågor som är gemensamma och strategiska. I samverkan med Norrbottens Kommuners RSS-uppdrag är nätverket en viktig påverkansaktör i aktuella frågor på nationell och regional nivå. Nätverket träffas fysiskt vid två länsträffar varje år samt vid digitala möten varje månad.

Ansvarig: Eva Lakso

Nätverk för funktionshinder
Deltagarna i nätverket är chefer, verksamhetsutvecklare eller motsvarande inom det kommunala funktionshinderområdet. Nätverket träffas två till tre gånger per år.

Ansvarig: Marcus Junkka Bideke

Nätverk individ- och familjeomsorg
Nätverkets deltagare är chefer för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg eller motsvarande i kommunernas socialtjänst. Nätverket träffas tre till fyra gånger per år.

Ansvarig: Helena Asklund

Nätverk för kommunal hälso- och sjukvård
Nätverkets deltagare är hälso- och sjukvårdschefer samt MAS och MAR som företräder sin kommun. Nätverket syfte är att vara en arena för gemensamma initiativ för att driva utvecklingsfrågor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Nätverket träffas tre till fyra gånger per år.

Ansvarig: Åsa Heikkilä

Kvalitetsnätverk
Kvalitetsnätverkets deltagare arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling i kommunernas socialtjänst. Nätverkets syfte är att samverka och reflektera över gemensamma kvalitetsfrågor, omvärldsbevakning kring vad som sker nationellt, regionalt och lokalt, samt att återföra till de lokala verksamheterna. Nätverket träffas fyra till sex gånger per år.

Ansvariga: Benitha Eliasson och Ingegerd Skoglind Öhman

Nätverk för uppdrag psykisk hälsa
Deltagarna i nätverket är chefer, verksamhetsutvecklare eller motsvarande som samordnar eller deltar i det lokala arbetet med psykisk hälsa. Nätverket träffas fyra gånger per år.

Ansvarig: Helena Asklund

Nätverk för äldreomsorg
Nätverkets deltagare är chefer och verksamhetsutvecklare inom kommunernas socialtjänst. Nätverkets syfte är att driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg. Nätverket träffas tre till fyra gånger per år.

Ansvarig: Åsa Heikkilä 

Övrig länssamverkan


Länsträffar för länets socialt ansvariga samordnare (SAS)
Är ett forum för samverkan, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte i frågor som rör uppdraget för SASarna. Träffarna sker kontinuerligt under året.  

Samordnare: Benitha Eliasson.

Länsgemensam samverkan Nära vård 
Är en arena för länets processledare i omställningen till Nära vård med syftet att utbyta erfarenheter samt att belysa vad vi kan göra tillsammans ur ett länsperspektiv. Träffar sker digitalt två gånger per månad.

Ansvarig: Åsa Heikkilä

Mötesplats SU kvinnofrid
Är ett forum för dialog, samverkan och lärande mellan de kommuner i Norrbotten som ingår i det nationella projektet SU kvinnofrid.

Ansvariga: Benitha Eliasson och Helena Asklund

Våld i nära relation – Una Norrbotten, kompetensteam mot våld 
Norrbottens Kommuner deltar tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten och Luleå kommun i arbetsgrupp och styrgrupp för länets resurscentrum ”Una – kompetensteam mot våld”. Uppdraget är att följa och utveckla verksamheten.

 

Uppdaterad 2023-09-25