Meny

Aktuellt

Här hittar du aktuellt inom regional utveckling

Pågående extraordinära händelsen (Covid-19)

Det finns ingen riktig bra samlad bild om de ekonomiska följderna utifrån den pågående extraordinära händelsen (Covid-19). Där behöver man samla sin egen lägesbild med hjälp av nedan källor:

Näringsdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet

Svenskt näringsliv

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19

Till viss del även Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet

https://www.verksamt.se

Visa alla nyheter

Yttranden avseende infrastruktur

Norrbottens Kommuner har svarat på två yttranden som har stor betydelse för tillgänglighet till länet och kommunerna. Ytterst handlar god tillgänglighet om samhällsutveckling och överlevnad för våra kommuner så att människor kan leva, bo och arbeta samt att näringslivet kan verka och utvecklas.

I yttrandet över förslaget till Nationell transportplan 2018-2029 är Norrbottens Kommuner positiva till de utpekade satsningarna på Norrbotniabanan, Malmbanan, Luleå hamn och E10. Satsningarna är nödvändiga och välmotiverade men långt ifrån tillräckliga, men utgör en god början och ger ett tillförlitligare och kapacitetsstarkare transportsystem i norra Sverige vilket förbättrar nyttan i hela landet. Det är nödvändigt att under planens inledande år påbörja en utbyggnad av dubbelspår på det norra omloppet Kiruna-Riksgränsen och på sikt behövs dubbelspår hela vägen mellan Luleå och Riksgränsen för att klara det ökade kapacitetsbehovet. Därtill anser Norrbottens Kommuner att om Norrbotniabanan inte inryms i sin helhet under planperioden bromsas inte bara utvecklingen i hela regionen utan även på nationell och europeisk nivå.

Vidare anser Norrbottens Kommuner att avsatta medel i planförslaget till drift och underhåll gällande vägnätet är oacceptabelt och riskerar att kraftigt försämra tillgängligheten och samhällsservice för våra invånare i flera kommuner samt drabba näringslivets konkurrenskraft. Trots planerade åtgärder på E10 kommer sårbarheten avseende transporter för både godstrafik, persontrafik, sjukvårdstransporter samt dagligvaror att kvarstå

Den gränsöverskridande trafiken behöver utvecklas, här behövs bättre samarbete och ett gemensamt transportsystem över nationsgränserna vilket är en förutsättning för en utveckling av det europeiska Arktis.

I yttrandet över Trafikverkets flygutredning lyfter Norrbottens Kommuner fram att flygtrafik till icke statliga flygplatser i norra Norrland är helt beroende av upphandlad flygtrafik för tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft. Norrbottens geografiska förutsättningar och avstånden till viktiga marknader utanför länet, ställer höga krav på goda flygförbindelser där Arlanda utgör ett strategiskt nav för samtliga flygplatser även de statliga. För inlandet som saknar alternativa transportmöjligheter med rimliga restider ärr flyget direkt avgörande för näringslivet, som exempelvis besöksnäringen, gruvnäringen och biltestnäringen.

Förslag till nationell transportplan 2018-2029 redovisas till regeringen av Trafikverket den 31 augusti 2017. En remissomgång kommer att pågå till slutet av november. Norrbottens Kommuner lämnar gemensamt yttrande med Region Norrbotten via Tillväxtberedningen. Den nya nationella planen och de slutliga ekonomiska ramarna för länen beräknas fastställas av regeringen under våren 2018.

Kom gärna med förslag på synpunkter till yttrandet vi skickar in.

Hälsningar

Anita Lindfors