Meny

Jämställdhet

Norrbottens Kommuners övergripande mål är att verka för ökad jämställdhet i våra 14 kommuner. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur kommuner agerar som arbetsgivare och hur de utformar sina verksamheter har stor betydelse för flickor, pojkar, kvinnor och mäns levnadsvillkor ur ett medborgarperspektiv i Norrbotten.

Norrbottens Kommuner arbetar för att stötta kommunerna med att förverkliga den Europeiska deklarationen för jämställdhet samt regeringens jämställdhetspolitik. Detta sker genom kontinuerliga nätverksträffar med kommunrepresentanter, en politiks ledningsgrupp för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, representation i Jämställdhetsdelegationen samt en aktör i arbetsgruppen Samverkan för jämställdhet Norrbotten.

Sveriges regerings inriktning på den nationella jämställdhetspolitiken finns i skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Det övergripande målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Att arbeta med jämställdhetsintegrering är avgörande för att uppnå detta.

Regeringen har fastställt sex delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.