Meny

Kunskapsstöd för ett forskningsbaserat arbetssätt

FOUI Utbildning och Lärande har som huvuduppdrag att medverka till att stärka samarbetet mellan och inom länets kommuner vad gäller kunskapsutveckling inom området Utbildning och Lärande. Området inkluderar förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt aktiviteter som gränsar in mot skolans område, t ex ungas studie- och yrkesval och etablering på arbetsmarknaden.

FoUI Utbildning och Lärandes arbete tar sin utgångspunkt i skollagens uppdrag att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vårt arbete handlar om att stödja det praktiska arbetet kring detta uppdrag. Vad innebär det i praktiken att arbeta utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt? Hur kan forskning bidra till den lokala skolutvecklingen och hur synliggörs professionens erfarenheter som en kunskapskälla? Hur kan man genom det systematiska kvalitetsarbetet arbeta forskningsbaserat?

Att arbeta forskningsbaserat innebär att systematiskt undersöka och utveckla den egna verksamheten. Som stöd kan man förse sig med ett antal verktyg från det vetenskapliga fältet, t ex metoder och teoribildningar. Arbetssättet har många likheter med det systematiska kvalitetsarbetet och ofta är det inom ramen för SKA som ett forskningsbaserat arbetssätt kan appliceras. Här har vi sammanställt information för fördjupningar inom temat forskningsbaserat arbetssätt i skolan.

FoUI erbjuder stöd i form av handledning i utvecklingsprojekt, såväl i problemformuleringsfas som i analysarbete. Man kan också vända sig till oss för konsultation eller om man vill komma i kontakt med forskare eller yrkesverksamma med liknande intressen. Läs mer om FoUI Norrbottens Kommuners arbete här och specifikt om FoUI Utbildning och lärandes arbete här.

Vetenskaplig ledare vid FoUI med ansvar för området Utbildning och Lärande arbetar nära samverkansledare inom området. Prioriterade gemensamma arbeten är exempelvis inom Skolans digitalisering samt inom Hälsofrämjande arbete i skolan.

Kontakt:

Catarina Lundqvist, Vetenskaplig ledare Utbildning och Lärande, FoUI Norrbottens Kommuner, 070-6935433, catarina.lundqvist@kfbd.se