Meny

Infrastruktur

Norrbottens Kommuner arbetar tillsammans med andra aktörer för ett sammanhållet hållbart transportsystem. Botniska korridoren är en strategisk länk och en förlängning av ScanMed korridoren.

Regionens tidigare beslutade prioriteringar ligger fast och påverkansarbetet sker kontinuerligt till Trafikverket och den politiska nationella nivån.  Strategiska satsningar som prioriterats av länets politiker är; Norrbotniabanan, en länk i Botniska korridoren/Scandinavium-Mediterraine korridoren, dubbelspår Malmbanan - Luleå hamn, förbättringsåtgärder på E 10 samt stambanan.  

Inför processen med framtagande av nationella transportplanen 2018-2029 och fortsatt genomförande lyfts därför dessa strategiska satsningar fram. Ett påverkansarbete sker även på EU-nivå.