Meny
Bild Yrkesresan Huvudbild (1)

Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att genom Yrkesresan skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.

Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Detta genom att bästa tillgängliga kunskap samlas i Yrkesresan och tillgängliggörs för socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt. Ett gemensamt arbete med kompetensutveckling ger förbättrade förutsättningar för att erbjuda insatser av god kvalitet och bidrar till att utjämna oönskade ojämlikheter mellan kommuner. Yrkesresan blir således ett viktigt verktyg i arbetet med kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Yrkesresan innebär ett samarbete mellan den nationella, regionala och kommunala nivån. Kommunernas efterfrågan och finansiering är drivkraften i Yrkesresan. Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna och ansvarar för att kommunicera, samordna och implementera Yrkesresan i respektive län. Norrbottens Kommuner är länets RSS-struktur.

Bakgrund

Yrkesresan Barn och unga är ett koncept som producerats av Göteborgsregionen och använts sedan 2017. Efterfrågan att Yrkesresan skulle utvecklas till ett nationellt koncept blev stor och samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) RSS och Socialstyrelsen inleddes genom Partnerskapet (Socialstyrelsen, SKR och RSS samverkar genom ett partnerskap för att stärka förutsättningarna för Kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Andra myndigheter som även ingår är; Myndigheten för delaktighet, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Forte.).

År 2018 fick SKR i uppdrag av socialchefsnätverket att göra en förstudie om förutsättningarna att göra Yrkesresan tillgänglig för alla kommuner i en nationell utformning. I slutet av år 2020 fick alla kommuner ett erbjudande från SKR att ansluta till Yrkesresan, vilket mer än 80 procent av alla landets kommuner gjorde, vilket ledde till att SKR i mars 2021 beslutade om att påbörja den nationella satsningen och spridningen av Yrkesresan. I mars 2022 så har 252 av landets kommuner anslutit sig till Yrkesresan och i Norrbotten har samtliga 14 kommuner anslutit sig till Yrkesresan.

Projektbeskrivning

Yrkesresan ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Projektperiod är 1 juli 2021- 30 juni 2028. Ambitionen är att Yrkesresan därefter ska fortsätta. Yrkesresan är nu ett prioriterat samverkansområde i Partnerskapet. Det möjliggör att Yrkesresan för samtliga parter är en prioriterad fråga. Fem delprojekt planeras inom olika verksamhetsområden under Yrkesresans projektperiod. Delprojekt 1 benämns Yrkesresan Barn och unga och drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Socialstyrelsen är huvudsaklig kunskapsproducent och står för kvalitetssäkring av sitt eget material. Norrbottens Kommuner är ansvariga för implementering av Yrkesresan Barn och unga i Norrbotten och länets socialtjänster finansierar Yrkesresan.

I februari 2022 togs beslut om Funktionshinderområdet och där kommer det produceras två Yrkesresor, en för myndighetsutövande personal och en för personal i utförarverksamheter. RSS i Västernorrland har fått i nationellt uppdrag att producera och förvalta Yrkesresan inom Funktionshinderområdet för personal i utförarverksamheter och det arbetet inleds under 2022. RSS Östergötland påbörjar i februari 2022 sin förstudie inför beslut om en Yrkesresa för Äldreomsorgen. Samtliga yrkesresor ska följa Yrkesresans koncept och drivas enligt projektmodell av olika regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS.

Målgrupp

Målgruppen för den nationella Yrkesresan Barn och unga är myndighetsutövande personal inom den sociala barn- och ungdomsvården, såväl socialsekreterare som arbetsledare och chefer. Målgruppen omfattar initialt socialsekreterare som arbetar med mottagning, utredning och uppföljning. I samråd med SKR och den nationella styrgruppen kan målgruppen komma att breddas om förutsättningar så medger. Eventuell framtida målgrupp är medarbetare (inkl. arbetsledare och chefer) som arbetar med kommunal utförarverksam-het för barn och unga (familjebehandlare, fältare, personal på egna HVB m.fl.) och familjerätt. Om det blir en breddning är tidsplanen 2024 för utförare och 2025 för familjerätt.

Övergripande projektmål Yrkesresan

  • Yrkesresan samlar och sprider bästa tillgängliga kunskap för att stödja en kunskapsbaserad socialtjänst.
  • Kommuner får ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.
  • Yrkesresan samarbetar med relevanta myndigheter och sprider och använder deras kunskapsunderlag.
  • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) utvecklar och förvaltar enskilda yrkesresor samt tar regionalt ansvar för samordning av kurser.

Kontaktperson Norrbottens Kommuner

Ami Cain 
Telefon: 070-213 90 42
E-post: 


Sidan uppdaterad 2022-03-28