Meny

Yttranden

Svar på samrådsremiss till Trafikverket Kiruna nya järnvägsstation

Norrbottens Kommuner har i svar till Trafikverket på en samrådsremiss angående förslag på lokalisering av nya Järnvägsstation lyft vikten av en centrumnära lösning. En centrumära station minimerar behovet av annan mellantransport och stärker järnvägen som fossilfritt transportalternativ.

Kirunas och Norrbottens näringsliv är konkurrensutsatt och exportberoende. Länet har långa avstånd vilket innebär behov av god tillgänglighet till persontransport på järnväg. Gruv- och verkstadsindustrin i Malmfälten är beroende av företag och kompetens från hela Norrbotten Arbetspendling är en förutsättning för hållbar kompetensförsörjning.

Utbildning och forskningsverksamhet främst inom rymd- och gruvsektorn innebär att behov finns att öka tillgängligheten för persontransporter till universiteten.

Besöksnäringen utgör i dag en basnäring för Norrbotten där Kiruna har varit en viktig nod i utvecklingen. En förutsättning för fortsatt utveckling är en hållbar och sammanhållen mobilitet mellan transportslagen för att attrahera besökare i framtiden.

Samhällsnytta, arbetspendling samt sjuktransporter är aspekter som bör avgöra när den slutliga lokaliseringen för nytt stationsläget beslutas.

Remissvar över promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Förbundet Norrbottens Kommuner har avgett remissvar över promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Regeringen avser att genom förordningsförändringar förändra insamlingsansvaret för returpapper från att vara ett ansvar för producenterna till att bli ett ansvar för landets kommuner. Miljödepartementet vill frångå principen ”Polluter Pays Principle” (PPP) att de som ”förorenar” ansvarar som producenter för att ta hand om det. SKR - Sveriges Kommuner och Regioner har reagerat mycket starkt på detta och är kritisk till hur processen gått till.
Återigen riskerar kommuner att drabbas av höga kostnader pga. statliga pålagor, säger Claes Nordmark, ordförande i Norrbottens Kommuner

Statlig närvaro är avgörande för samtliga kommuners utveckling

Staten måste vara närvarande i hela landet och sköta sina åtaganden, det är av avgörande betydelse för att kommunerna ska ha kapacitet att utföra sitt välfärdsuppdrag, säger Claes Nordmark ordförande för Norrbottens Kommuner.
Statlig närvaro är viktig för en positiv utveckling i en kommun eller region. Det handlar både om medborgarnas rättighet till likvärdig service och om tillgång till statliga jobb. Att statliga myndigheter finns närvarande bidrar till fler kvalificerade arbetstillfällen och en diversifierad arbetsmarknad.
Norrbottens Kommuner vill skicka tydliga signaler till regeringen om att staten i enlighet med finansieringsprincipen ska säkerställa finansiering av verksamheter eller åtagande som flyttas över till kommuner.
Staten måste kompensera när kommunerna ges fler uppgifter och generella statsbidrag ska vara norm. Framförallt för små kommuner är det inte lönsamt att lägga tid och resurser på att ansöka om riktade statsbidrag som oftast baseras på invånarantal, säger Claes Nordmark.