Meny
blue-1283011__340.jpg

EU:s sammanhållningspolitik

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa.

Sammanhållningspolitikens huvudsyfte är att utjämna regionala skillnader inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram (351,8 miljarder euro). Den genomförs genom olika struktur-och investeringsfonder; regionalfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden samt landsbygdsprogrammet.

Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod (2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. För Övre Norrland handlar det om drygt 2 miljarder i socialfonden och regionalfonden. Därav utgör den extra allokeringen, gleshetsbonusen en miljard. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för regionens tillväxtarbete.

Europa 2020 - en strategi för smart och hållbar tillväxt.