Meny

Elevhälsa och Hälsofrämjande arbete inom förskola och skola

God hälsa och en trygg miljö i förskolan och skolan är förutsättningar för att barn och elever ska kunna utvecklas och lära sig. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa

Forsknings- och utvecklingsprojekt om samverkande hälsoarbete för barn och unga

Hälsosamtal i skolan är en central men underutnyttjad resurs som vi behöver utveckla och vidga vår kunskap kring för att kunna använda som ett effektivt utvecklings- och kunskapsverktyg i skolans arbete med barn och ungas hälsa. I vårt påbörjade arbete i Norrbotten att bygga en samverkansorganisation kring hälsosamtalen i skolan, har vi konstaterat behovet av mer kunskap och forskning om hur man skapar en hälsofrämjande organisation, där lokala och regionala aktörer möts för att samverka kring barn och ungas hälsa.

Norrbottens Kommuner och Folkhälsocentrum/Region Norrbotten, som är drivande i arbetet med hälsosamtalen och förvaltar databasen, arbetar tillsammans i detta utvecklingsprojekt där vi även fått möjligheten att anknyta en forskare under tre år. Läs mer.

Etik- och kvalitetssäkringsverktyg för skolans hälsofrämjande arbete

Marknadens rika och varierande utbud av olika hälsofrämjande och förebyggande metoder och modeller riktade mot skolan ställer beställaren inför en rad överväganden. Är erbjudandena t ex. förenliga med skolans juridiska krav, uppdrag och värdegrund?

Detta samarbetsprojekt mellan Folkhälsocentrum och FoI vid Region Norrbotten samt FoUI Norrbottens Kommuner ska resultera i ett Etik- och kvalitetssäkringsverktyg som stöd för skolors värdering av metoder och insatser riktade mot hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Läs mer.