Meny

Kunskapsportal


Anmälan

Anmälan till samtliga våra utbildningar görs via kurs och konferens


Delaktighet och inflytande 

Det finns olika sätt att arbeta för att möjliggöra individers delaktighet och inflytande. 


Föräldraskapsstöd

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är grunden till föräldraskapsstödsprogrammet Alla Barn i Centrum

Barn som tidigt uppvisar ett normbrytande beteende löper större risk att hamna i framtida svårigheter som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. All forskning på området stöder vikten av att tidigt förebygga beteendeproblem. Komet är ett evidensbaserat svenskt program i föräldraskapsstöd som har utvecklats i offentlig verksamhet inom Preventionscentrum i Stockholm. Komet stöder sig på internationell forskning om samspel mellan förälder och barn. Grunden för Komet är kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningsteori. Komet syftar till att förbättra samspelet och minska konflikterna mellan förälder och barn. Komet bidrar till att stärka relationen mellan förälder och barn, förbättra kommunikationen och stötta föräldrar i ett lugnare och tryggare föräldraskap.


Individens behov i centrum - IBIC

Här finns tips på utbildningar och material som kan användas vid utbildningar och införandet av arbetssättet IBIC.


Metodutbildningar

Metodutbildningarna genomförs i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Fokus ligger på de metoder och arbetssätt som är evidensbaserade, rekommenderade och har störst spridning i länet. Dessa utbildningar är en del av Norrbottens Kommuners kurs- och konferensverksamhet.

Utbildarna i de olika metoderna har sin anställning hos respektive huvudman och Norrbottens Kommuner planerar och samordnar utbildningsinsatserna. Syftet är att kunskapen om metoderna ska förvaltas och spridas i länet och att de ska svara för det kontinuerliga kompetensbehovet som verksamheterna har i dessa metoder. Det innebär att de metoder som ligger i plattformen ges kontinuerligt årligen för att verksamheterna ska kunna ha en långsiktig planering för personalens kompetensutveckling.


Personcentrerat förhållningssätt


Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Målet är att genom Yrkesresan skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.


Tips på utbildningar och föreläsningar

Här nedan finns tips på utbildningar och föreläsningar som inte arrangeras av Norrbottens Kommuner men som man kan ta del av


Uppdaterad 2023-12-12